Üldtingimused ja klienditeave

Üldtingimused ja klienditeave

I. Üldtingimused

§ 1 Põhisätted

(1) Järgmised tingimused kehtivad lepingute suhtes, mille sõlmite meiega tarnijana (Hansales OÜ) hansales.eu veebisaidi kaudu. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on teie enda tingimuste lisamine vajaduse korral vastuolus.

(2) Tarbija järgmiste eeskirjade tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigustehingu eesmärkidel, mis ei ole valdavalt kaubanduslikud ega füüsilisest isikust ettevõtjad. Ettevõtja on iga füüsiline või juriidiline isik või juriidiline partnerlus, kes õigustehingu sõlmimisel tegutseb oma iseseisva kutse- või äritegevuse raames.

§ 2 Lepingu sõlmimine

(1) Lepingu esemeks on kauba müük.

(2) Niipea, kui vastav toode on meie veebisaidile postitatud, esitame siduva pakkumise lepingu sõlmimiseks kauba kirjelduses täpsustatud tingimustel.

(3) Leping sõlmitakse veebipõhise ostukorvi süsteemi kaudu järgmiselt:
Ostmiseks mõeldud kaup paigutatakse ostukorvi. Saate navigeerimisriba vastava nupu abil "ostukorvi" välja kutsuda ja seal igal ajal muudatusi teha.
Pärast lehe "Checkout" avamist ja oma isikuandmete ning makse- ja kohaletoimetamistingimuste sisestamist kuvatakse kõik tellimuse andmed uuesti tellimuste ülevaate lehel.
Kui kasutate makseviisina kiirmaksesüsteemi (nt PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort), suunatakse teid kas meie veebipoe tellimuste ülevaate lehele või suunatakse teid esmalt teenusepakkuja veebisaidile kiirmaksesüsteemist.
Kui teid suunatakse vastavasse kiirmaksesüsteemi, tehke sobiv valik või sisestage oma andmed sinna. Seejärel suunatakse teid tagasi meie veebipoe tellimuste ülevaate lehele.
Enne tellimuse esitamist on teil võimalus kõiki üksikasju uuesti kontrollida, neid muuta (ka Interneti -brauseri funktsiooni "tagasi" kaudu) või ost tühistada.
Esitades tellimuse "maksekohustusega tellimuse abil" "nuppu, kuulutate pakkumise vastuvõtmise õiguslikult siduvaks, millega leping sõlmitakse.

(4) Tellimuse töötlemine ja kogu lepingu sõlmimisega seoses vajaliku teabe edastamine on osaliselt automatiseeritud e -posti teel. Seetõttu peate tagama, et e-posti aadress, mille olete meile salvestanud, on õige, et e-kirjade vastuvõtmine on tehniliselt tagatud ja eriti rämpsposti filtrid seda ei takista.

§ 3 Hoidmisõigus, omandiõigus

(1) Teil on võimalik kasutada kinnipidamisõigust ainult niivõrd, kuivõrd see puudutab samast lepingulisest suhtest tulenevaid nõudeid.

(2) Kaup jääb meie omandisse seni, kuni ostuhind on täielikult tasutud.

(3) Kui olete ettevõtja, kehtib ka järgmine:

a) Jätame kaubale omandiõiguse seni, kuni kõik praegusest ärisuhtest tulenevad nõuded on täielikult lahendatud. Pantimine või tagatise üleandmine ei ole lubatud enne omandiõigust säilitavate kaupade omandiõiguse üleminekut.

b) Kauba saate edasi müüa tavapärase äritegevuse käigus. Sellisel juhul loovutate meile kõik nõuded edasimüügist kogunenud arvesumma ulatuses, nõustume loovutamisega. Lisaks on teil õigus nõue sisse nõuda. Kui te aga oma maksekohustusi nõuetekohaselt ei täida, jätame endale õiguse nõude ise sisse nõuda.

c) Kui broneeritud kaubad kombineeritakse ja segatakse, omandame uue kauba kaasomandi reserveeritud kauba arve väärtuse ja muude töödeldud kaupade vahel töötlemise ajal.

d) Me kohustume teie nõudmisel vabastama väärtpaberid, millele meil on õigus, kuivõrd meie väärtpaberite realiseerimisväärtus ületab tagatisnõude rohkem kui 10%. Vabastatavate väärtpaberite valik on meie otsustada.

§ 4 Garantii

(1) Kehtivad seadusest tulenevad garantiiõigused.

(2) Kasutatud esemete puhul on puuduste pretensioonid välistatud, kui puudus ilmneb alles üks aasta pärast eseme üleandmist. Kui puudus ilmneb ühe aasta jooksul pärast kauba üleandmist, saab puuduste pretensioone esitada seaduses sätestatud kaheaastase aegumistähtaja jooksul alates kauba üleandmisest. Ülaltoodud piirang ei kehti:

- süüdi tekitatud kahju, mis on meile põhjustatud elu-, keha- või tervisekahjustustest ning muudest tahtlikult või raske hooletusest põhjustatud kahjustustest;
- niivõrd, kuivõrd oleme pettuse varjanud või oleme andnud garantii kauba kvaliteedi kohta.

(3) Tarbijana palume teil kohe pärast tarnimist kontrollida kauba täielikkust, ilmselgeid defekte ja transpordikahjustusi ning teavitada meid ja ekspedeerijat kõikidest kaebustest niipea kui võimalik. Kui te seda ei tee, ei mõjuta see teie seadusest tulenevaid garantiinõudeid.

(4) Kui olete ettevõtja, kehtib ülaltoodud garantiireeglitest kõrvale kaldudes järgmine:

a) Ainult meie enda teave ja tootja tootekirjeldus loetakse kauba kvaliteedina kokku lepituks, kuid mitte muu reklaam, avalikud reklaamid ja tootja avaldused.

b) Defektide korral garanteerime omal valikul remondi või hilisema tarnimise. Kui puuduse kõrvaldamine ebaõnnestub, võite taotleda hinna alandamist või lepingust taganeda. Puuduste kõrvaldamine loetakse ebaõnnestunuks pärast ebaõnnestunud teist katset, välja arvatud juhul, kui midagi muud tuleneb eelkõige eseme olemusest või puudusest või muudest asjaoludest. Remonditööde puhul ei pea me kandma suurenenud kulusid, mis tekivad kauba saatmisest mujale kui teeninduskohta, tingimusel et saadetis ei vasta kauba sihtotstarbele.

c) Garantiiaeg on üks aasta alates kauba üleandmisest. Tähtaja lühendamist ei kohaldata:

- süüdi tekitatud kahju, mis on meile põhjustatud elu-, keha- või tervisekahjustustest ning muudest tahtlikult või raske hooletusest põhjustatud kahjustustest;
- niivõrd, kuivõrd oleme pettuse varjanud või oleme andnud garantii kauba kvaliteedi kohta;
- esemete puhul, mida on hoone jaoks kasutatud vastavalt nende tavapärasele kasutusele ja mis on põhjustanud selle puudused;
- Juriidiliste nõuete korral, mis teil on meie vastu seoses garantiiõigustega.

§ 5 Õiguse valik, täitmise koht, kohtualluvus

(1) Kohaldatakse Saksa õigust. Tarbijate jaoks kehtib see õigusvalik ainult niivõrd, kuivõrd see ei kaota kaitset, mis on antud selle riigi õiguse kohustuslike sätetega, kus tarbija alaliselt elab (soodsuse põhimõte).

(2) Kõigi meiega ärisuhetes osutatavate teenuste ja kohtualluvuse koht on meie registreeritud asukoht, kui te ei ole tarbija, vaid kaupmees, avalik -õiguslik juriidiline isik või avalik -õiguslik erifond. Sama kehtib ka juhul, kui teil ei ole Saksamaal või ELis üldist kohtualluvust või kui teie elu- või alaline elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada. Mõju teisele kohtulikule kohtualluvusele kohtusse edasi kaevata jääb muutumatuks.

(3) ÜRO müügikonventsiooni sätteid selgesõnaliselt ei kohaldata.

II. Klienditeave

1. Müüja isik

Hansales OÜ
Parda tn 8
10151 Harju maakond, Tallinn
Eesti
Telefon: 01774452815
E -post: hallo@hansabirke.com

Vaidluste alternatiivne lahendamine:
Euroopa Komisjon pakub platvormi kohtuväliseks vaidluste lahendamiseks veebis (OS-platvorm), mis on saadaval aadressil https://ec.europa.eu/odr.

2. Teave lepingu sõlmimise kohta

Lepingu sõlmimise, lepingu enda sõlmimise ja parandusvõimaluste tehnilised sammud viiakse läbi vastavalt meie üldtingimuste (I osa) sätetele "Lepingu sõlmimine".

3. Lepingukeel, lepinguteksti salvestamine

3.1. Lepingu keel on saksa keel.

3.2. Me ei salvesta lepingu täisteksti. Enne tellimuse esitamist veebipõhise ostukorvi süsteemi kaudu saab lepingu andmed brauseri prindifunktsiooni abil välja printida või elektrooniliselt salvestada. Pärast tellimuse kättesaamist saadetakse teile uuesti e -posti teel tellimuse andmed, kaugmüügilepingute jaoks seadusega nõutav teave ja üldtingimused.

4. Toote või teenuse olulised omadused

Kaupade ja / või teenuste olulised omadused leiate vastavas pakkumises.

5. Hinnad ja makseviisid

5.1. Vastavates pakkumistes loetletud hinnad ja saatekulud esindavad koguhindu. Need sisaldavad kõiki hinnakomponente, sealhulgas kõiki kohaldatavaid makse.

5.2. Saatmiskulud ei sisaldu ostuhinnas. Neid saab sisse kutsuda vastava märgistusega nupu kaudu meie veebisaidil või vastavas pakkumises, need kuvatakse tellimisprotsessi käigus eraldi ja need tuleb teil lisaks kanda, kui tasuta kohaletoimetamist pole lubatud.

5.3. Teile saadaolevad makseviisid on näidatud vastava sildiga nupu all meie veebisaidil või vastavas pakkumises.

5.4. Kui üksikute makseviiside puhul pole teisiti märgitud, tuleb sõlmitud lepingust tulenevad maksenõuded tasuda kohe.

6. Tarnetingimused

6.1. Tarnetingimused, tarnekuupäev ja kõik olemasolevad tarnepiirangud leiate meie veebisaidi vastava sildiga nupu alt või vastavas pakkumises.

6.2. Niipalju kui olete tarbija, on seadusega reguleeritud, et saadetise ajal müüdud eseme juhusliku kaotamise ja juhusliku halvenemise oht kandub teile üle alles kauba üleandmisel, olenemata sellest, kas saadetis on kindlustatud või kindlustamata. See ei kehti juhul, kui olete iseseisvalt tellinud transpordiettevõtte, mida ei ole nimetanud ettevõtja või muul viisil saadetist teostama määratud isik.

Kui olete ettevõtja, on kohaletoimetamine ja saatmine teie enda vastutusel.

7. Seadusest tulenevad garantiiõigused

Vastutus puuduste eest põhineb meie üldtingimuste (I osa) "Garantii" sättel.

Need tingimused ja klienditeabe lõid Händlerbundi juristid, kes on spetsialiseerunud IT -õigusele ja kelle seaduslikkuse vastavust kontrollitakse pidevalt. Händlerbund Management AG tagab tekstide õiguskindluse ja vastutab hoiatuste korral. Lisateavet selle kohta leiate aadressilt https://www.haendlerbund.de/agb-service.

viimane uuendus: 19.11.2018